Toiminta suunnitelma 2017

1. Yleistä
Yhdistyksen nimi on Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseura ry.( Y-tunnus 1486359-5) Kotipaikka on Rovaniemen kaupunki.
Yhdistyksen toiminta-alue on Olkkajärvi lähialueineen. Vuosi 2017 on seuran 61:s toimintavuosi.
2 Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää jäsentensä keskuudessa harrastusta järkevään vapaa-ajan kalastukseen
ja metsästykseen sekä toiminta-alueensa kalavesien ja metsästysmaiden hoitoon. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys
hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja metsästysmaita sekä järjestää suullista ja kirjallista valistusta ja neuvontaa mm.
pitämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia.
3. Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
4. Jäsenmäärä ja maksut
Yhdistys ottaa uusia jäseniä, tavoitteena on 250 jäsentä.
Maksut vuodeksi 2017.

Liittymismaksu 100,00 €
Liittymismaksu alle 18 v. 0,00 €
Jäsenmaksu 30,00 €
Jäsenmaksu alle 18 v. . 7,00 €
Yhteisöjäsen ……………………………………………………….. .100,00 €

Jäsenmaksun laiminlyönti katsotaan seurasta eroamiseksi.
5. Tiedotus – ja valistustoiminta
Yhdistys tiedottaa jäsenilleen yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, ilmoituksilla Lapin Kansan ja Uusi Rovaniemi lehtien seuratoimintapalstoilla sekä nettisivuillaan. Pyritään lisäämään erityisesti nuorille suunnattua valistustoimintaa.
6. Kilpailutoiminta
Yhdistys järjestää vuoden 2017 aikana jäsenilleen pilkki-, rannaltaonginta-, ja vetouistelukilpailut.
7. Kalastustoiminta
Seuran syyskokous vahvistaa vuoden 2017 kalastussäännön, jota kaikkien tulee noudattaa.

7.1 Rauhoitukset ja säännöstelytoimet

Olkkajärvi – Matkalampi – Olkkalampi (Takalampi) väliset salmet rauhoitetaan seisovilta pyydyksiltä.
Verkon pituus on 30 m mikä vastaa yhtä alle 1,5 m korkuista rysää.
Nuottausta varten rauhoitetaan Raudanjokisuusta 300 m selälle päin sekä Jokiniemen järven puoleinen ranta rauhoitetaan
seisovilta pyydyksiltä 15.8. jäiden tuloon saakka.
Apukkajärven ja Vaattunkilammen vuokra-alueilla noudatetaan seuran kalastusmääräyksiä, kuitenkin niin, että
Apukkajärvellä vältetään talvikalastusta.

7.2 Valvontatoimenpiteet

Virallisiksi kalastuksen valvojiksi on valittu:
Raimo Jääskeläinen 0400 475406
Hiltunen Toivo 0400 153088
Hiltunen Aimo 0400 586957
Kenttälä Timo 040 841 0241
Pasanen Ismo 040 769258
Suutari Arvo 016 383 210

7.3 Kulkuväylät
Satamapaikoissa oleviin karttoihin on merkitty kulkuväylät. Pyydysten asettaminen kulkuväylille on kielletty.
7.4 Ravustus
Kesällä 2010 todetun rapuruton vuoksi ravustus seuran vesialueilla ei toistaiseksi ole mahdollista.
7.5 Loukun ja nuotan käyttö
Seuran nuottaa käytetään vain talkooryhmissä. Oman nuotan tai loukun käyttölupaa voi anoa seuran hallitukselta.
Seuran loukun käytöstä vähempiarvoisen kalan poistoon tehdyt 5 vuoden vuokrasopimukset päättyivät vuoden 2016
aikana.
7.6 Kalastusluvat, verkkomerkit / pyydysmerkit ja hinnat 2017
Seuran jäsenet
Jäsenmaksu 25 € ja kalastusmaksu 10 € oikeuttaa 5 pyydysmerkkiin eli 10 pyydykseen sekä viehekalastukseen ja katiskojen
pitoon.Seisovat pyydykset merkitään omistajan nimellä ja yhteystiedolla lain edellyttämällä tavalla. Kadonneet tai varastetut
pyydysmerkit on ilmoitettava kalastuksen valvojalle.
Seuran ulkopuolisten kalastusluvat
Isot rysät / loukut 60 € / kausi
Verkkoluvat 8 € / kpl
Viehekalastusluvat 30 € / henkilö
Katiskat 6 € / kpl
Ulkopuolisten seurojen järjestämät pilkkikilpailut ilman toimitaloa 50 €/kilpailu

Luvat ovat lunastettavissa seuran sihteeriltä sovitulla tavalla.
8. Metsästystoiminta

Yhdistyksen metsästysjaos toimii itsenäisenä yksikkönä hallituksen valvonnan alaisena. Vuodelle 2017 on anottu seuralle
hirvenpyyntilupia Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistykseltä. Jäsen pääsee hirviporukkaan hirvenammuntakokeen suoritettuaan
ilmoittautumalla metsästysjaoksen vetäjälle Raimo Jääskeläiselle hyvissä ajoin viimeistään 31.3. mennessä .Seuran vuokraamat
metsästysalueet oikeuttavat ainoastaan hirven metsästykseen. Seuran kalastusalueena olevilla vesialueilla on vesilintujen
metsästys kielletty. Yhdistys järjestää vuosittain pienpetopyyntikilpailun. Ansioituneet pienpetopyytäjät palkitaan vuosikokouksen yhteydessä.

Metsästysjaos
Raimo Jääskeläinen, jaoksen vetäjä ………………………………………………………..0400 475 406
Heimo Laitinen …………………………………………………………………………………….. .016 344 202
Juhani Leinonen…………………………………………………………………………………… .040 7082690
Taisto Suutari………………………………………………………………………………………. .040 582 5918
9. Saalistilasto

Yhdistys kerää jäseniltä ja luvat lunastaneilta metsästyksen ja kalastuksen saalistilastot.
Vuoden 2016 saalistilstot palautetaan yhdistyksen sihteerille viimeistään 15.1.2017.
Yhdistys järjestää vuosittain pienpetopyyntikilpailun. Ansioituneet pienpetopyytäjät palkitaan vuosi-
kokouksen yhteydessä.

10. Hankkeet

Vuoden 2017 aikana yhdistys tekee mahdollisuuksien mukaan seuraavia tehtäviä:

Yhdistys on anonut Suomen Kotiseutuliitolta Seuratalon korjausavustusta. Korjaus- ja muutosprojekti ajoittuu vuosille 2017 – 2020.
Sen kustannusarvio on 18680 €. Talkootunteja sisältyy projektiin 337h a 10€/h ja muita 14h a 50€/h. Myönteinen päätös merkitsee
töiden aloittamista heti vuoden 2017 alussa’
Yhdistyksen anomusta ei ole hyväksytty.

– Varautuu toteuttamaan toimitalon jätevesihuollon vaatimat toimenpiteet. Ympäristöministeriöltä tulee tarkentava esitys 31.10.2015 koskien
ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä pohjavesi- ja ranta-alueille. Takarajana on ollut 15.3.2018. Tässä yhteydessä on huomioitava
viemäröintihankkeen Vikajärvi – Napapiiri suunnitelman/töiden edistyminen investoinnista päätettäessä.

– Vuonna 2016 hautanuottaukselle ei saatu rahoitusta ja nuottaus jäi toteuttamatta .Vuoden 2017 hausta ei ole saatu tietoa Rovaniemen kaupungilta.
Asiasta on luvattu informaatiota jo syksyn 2015 aikana( Maarit Alikoski 050-3748495) Sitä ei saatu tähän päivään mennessä.

– Loukun pitkäaikaisella vuokrauksella Ville-Matti Vuorenmaalle ( 1.11.2011 – 1.11.2016 ) ja Sakari Vaaralle myönnetyllä loukkupyyntiluvalla (2013 – 2016) on tehostettu vähempi arvoisen kalan pyyntiä. Vuodelle 2017 pyritään loukkupyynnin jatkamiseen.

11. Toimtalo, venesatama, kota, säilytys -ja huoltotila

Toimitaloa ja kotaa vuokrataan hallituksen laatimien sääntöjen puitteissa.
Vuokraustoimintaa hoidetaan sihteerin ja kämppäemäntä Sirpa Suutarin toimesta.

Venesatamaan venepaikat ovat vuokrattavissa. Vuokrausta hoitaa yhdistyksen sihteerin. Kanavan varteen ei ole lupaa jättää veneitä.

Vuokraushinnat vuodeksi 2017

Toimitalo 250,00 €/vrk
Toimitalon vuokraus seuran jäsenistölle perhetapahtumiin 100,00 €/vrk
Toimitalon viikkovuokra jäsenelle la – la………………………… 400,00 €
Ulkopuolisten viikonloppuvuokra:
pidempi viikonloppu pe-illasta su-iltaan……………………………350,00 €
Ulkopuolisen viikkovuokra la – la………………………………… .900,00 €
Toimitalon vuokraukseen sisältyy soutuveneen käyttöoikeus
Kota 17,00 €/vrk
Venepaikka 15,00 €/vuosi
Kaasugrilli 8,50 €/ vrk
Säilytys- ja huoltotila on pelkästään seuran käytössä.
Kylpytynnyrin käytöstä veloitetaan………………………………………..250,00 €/kerta.
Mikäli toimitalo joudutaan siivoamaan vuokraajan jäljiltä, niin siinä tapauksessa vuokraajalta peritään siivousmaksu 200,00 €.

12. Talkootoiminta

Talkootoiminta keskittyy toimitaloon riiippumatta mahdollisista avustuksista.
Talkoista tiedotetaan erikseen jäsenille mm. Uusi Rovaniemi ja Lapin Kansa lehdissä.